People

Principal Investigator

dr-louJun Lou, Ph.D
Professor, Department of Materials Science and NanoEngineering, Department of Chemistry (By courtesy)
Site Director, NSF IUCRC Center for Atomically Thin Multifunctional Coatings (ATOMIC)
Member, Smalley-Curl Institute, Institute of Biosciences and Bioengineering, Rice Center for Quantum Materials
Co-Editor-in-Chief, Materials Today


 Postdoc Researchers

HuaHua Guo, Ph.D

 

 

 


JingZhangJing Zhang, Ph.D

 

 

 


Chao Sui, Ph.D

 

 

 


Jia Liang

 


Graduate Students

EmilyEmily Hacopian

 

 

 


Jiangtan Yuan

 

 

 


WeibingWeibing Chen

 

 

 


PeterPeter Owuor

 

 

 


Zehua

Zehua Jin

 

 

 


Dave

Hsinhan (Dave) Tsai

 

 

 


ShuaiShuai Jia

 

 

 


Xiewen Xiewen Wen

 

 

 


 Bernie Kellogg

 

 

 


Christine Nguyen

 

 

 


    Boyu Zhang

 

 

 


Tianshu Zhai

 

 

 


Xiaoyin Tian


 Undergraduate Students

LidiaLidia Kuo

 


Sahil Patel


Shrey Agarwal


Visiting Scholars

Chao Wang

 

 

 


Liang He

 

 

 


Xiao Han


Alumni

Comments are closed.